Первая страница Статьи Публицистика
Публицистика
ЭМ КЕРЕКЛИ, БОЛДЖАЛСЫЗ ЭТИЛИРГЕ КЕРЕКЛИ ИШ PDF Печать E-mail
30.01.2010 17:48
Халкъны тыш дуниясы бла ич дуниясы бир-бири бла къысха байламлыдыла. Тыш дуниясы тюрленнгенлей, ич дуниясы да тюрлениб башлайды халкъны. Тау халкъны къум тюзлеге джерлешдирсенг – талай замандан аны халиси да, таб тыш къарамы да тюрлениб тебрейдиле. Аны кибик, халкъны ич дуниясын тюрлендирсенг – ол тыш дуниясын да тюрлендириб башлайды.

Бизни халкъ, джууукъ тарихибизде огъуна, ол эки палахны экисин да сынагъанды.

Биринчи кере, 1917-чи джылдан 1943-чю джылгъа дери, халкъыбызны ич дуниясын большевикле – «джангы адам, джангы джамагъат, джангы дуния къураучула» – тюрлендириб кюрешгендиле. Миллетни къолундан сауутун-сабасын, аякъ тюбюнден джерин сыйыргъандыла, зор бла колхозлагъа (ара мюлклеге) джыйгъандыла. Динин, адетин, намысын къурутургъа кюрешгендиле. Халкъны «бай-джарлы», «къул-ёзден» деб, сыныфлагъа, къауумлагъа юлешиб, бир-бирине юсдюргендиле, бир-бирин кесдиргендиле. Ол да кёллерине джетмей, айрылыкъны ууун юйюрлеге да джайгъандыла. «Тиширыуну башына эркин этиу» деб, эр бла къатынны бир-бирине къаршчы этгендиле, юйледе-юйюрледе джюрюген адетни, адебни-намысны бузгъандыла. Алай а, тамыры туугъан тауларына, динине, тарихине, адетлерине кючлю бегиб тургъан халкъ, коммунистле умут этгенча, терк тюрленирге унамагъанды.
 
Читать дальше...
 
КЪАРАЧАЙ АДАБИЯТНЫ БИЙЧЕСИ Печать E-mail
17.01.2010 22:42

Къагъыйланы Назифаны 75-джыллыгъына

 
(Къагъыйланы Назифа джаш тёлю бла.)

«Къыркъ киши бир джанына, къыйыкъ киши да бир джанына» деб, бизни миллетде бир нарт сёз барды. Тюрлю-тюрлю джыйылыулада, даулаш-тартыш баргъан джерледе Назифа кесин къалай тутханын, кимни, нени джанында болгъанын кёре тургъанма. Сора, нарт сёзню тюрлендириб, «къыркъ къыйыкъ киши бир джанына, Назифа-ханым да бир джанына» деб, кёб кере айтханма. Къуллукъчула шиндиклерине, къуллукъларына къоркъгъан сагъатда, Назифа джангыз халкъына къоркъгъанды, халкъына сагъыш этгенди. Кесине артда табсыз болурун да биле тургъанлай, тюзюн айтмай, тюзлюкню джакъламай, тынгылаб къоймагъанды. Бир кере да. Назифаны ол халисин билгенле, ол болгъан джерде бек эслеб сёлешгендиле, таб, батырча кёрюнюрге да кюрешгендиле.

Читать дальше...
 
ДЖАШАУ-ЁЛЮМ БАЗМАНДА Печать
10.01.2010 16:57

Бек къыйын заманла келгендиле. Дуния къатышхан сагъатда уллу халкъла да абызырайдыла, гитче халкъла уа джашау-ёлюм базманнга минедиле. Кюн аманда джол тюзетирик адам болмаса, халкъ да – къой сюрюуча – къаядан къуюлуб, не да, чачылыб, итлеге, бёрюлеге аш бола, тас болуб кетерге боллукъду. Бюгюнлюкде аллай къоркъуу бармыды бизни халкъгъа?

Бизни халкъны джашаууна бюгюнлюкден уллу къоркъуу джангыз эки кере тюшгенди. Ала да:
1.14-чю ёмюрде Темир (Тимур) Алан къралыбызны къурутуб, халкъыбызны сау къалгъан кесегин да джесирге сюрюб кетген кёзюу.
2.1943-чю джыл Сталин халкъыбызгъа джетдирген сойкъырым-сюргюн.

Аллах джазыкъсыныб, эки кере да Джуртуна – Минги Таууна, Кавказына – къайыталгъанды халкъыбыз. Алай а, халкъыбызгъа  келген ёлюм къоркъуу – башха тюрлюдю бюгюн.

Читать дальше...
 
Женщина такова, какой мы хотим её видеть? Печать
24.12.2008 21:53
Ильяс Теппеев,
Нальчик

Вместо предисловия

Много лет в мире массмедиа существует традиция проведения "круглых столов" и различных встреч с интересными людьми. Они имеют разные формы, носят разные названия, но суть от этого не меняется. Далёкие от развлекательного жанра, эти встречи, тем не менее, всегда были популярны у думающих людей, которым небез-различен мир, в котором они живут.

Читать дальше...
 
НОЯБРНЫ (КЪАСЫМ АЙНЫ) ЭКИСИ: ХАСАУКА УРУШ ЭМДА СЮРГЮН Печать

Эресейде, Тюркде, Арабда, Америкада... – джер джюзюнде джашагъан къарачайлыла барыбыз да быйыл, 2008 джыл ноябрны экисинде,  Хасаука урушну  180-джыллыгъын белгилерге керекбиз.  Алай а, тёгерек шошду – басма да, радио-телевизион да, интернет-сайтла да къара тынгылауну басыб турадыла. Бир джукъ айтсала да – къыйдырыб, учхара, ат башындан. Тюненебизге былай къарасакъ, тамблабыз къалай болур бизни?

ХАСАУКА УРУШ – Къарачайны тарихин экиге бёлген бир чекди. Хасаука урушха дери – Алан къралы чачылгъандан сора къуралыб, 400 джылны узагъына кишиге бойсунмай, кесини джоругъу-тёреси бла джашагъан, башына эркин Къарачай кърал бар эди. 1828-чи джыл ноябрны экисинде Хасаука урушда ма ол эркин Къарачай къралны къурутханды Орус патчахны буйругъу бла орус аскер. Къарачайлыла ол кюн къралларын, джуртларын сакълай, уллу орус аскер бла къазауат этерге къоркъмагъандыла. Биз а – ол джигитлени туудукълары – Хасаука урушну сагъыныргъа да къоркъгъан этебиз.

Не болуб къалгъанды экен бизге? Тарихибиз учундурургъа керек тюлмюдю бизни?  1828-чи джыл болгъан Хасаука уруш да, 1943-чю джыл Сюргюн кюн да – ноябрны экисинде болгъандыла. Ол да сагъышландырырча бир затды. Халкъыбызгъа эки къат бу къара кюнню бютеу дунияда къарачайлыла эсге тюшюрейик, зулму къурутхан ахлуларыбызгъа дуа этейик, сауларыбызгъа насыб джашау тилейик. Миллет ангыбызды, тарих эсибизди бизни тирилтирик. Къарачайдан философия илмуланы доктору Лайпанланы Нюр-Магометни макалеси да эсибизни джыяргъа, джукълаб тургъанланы да уятыргъа джарар деб умут этебиз.

Хидает БАХЧЕ
Читать дальше...
 
Н-М.О.Лайпанов. "Фатима Лайпан (Бехте), Абу-Юсуфну къызы" Печать

 АЛЛАХНЫ КЪУДРЕТИ – ТИЛИБИЗ!

             

Лайпанланы Фатима физика-математика факультетни бошагъанды, Къарачай-Черкес кърал Университетде психологиядан устаз болуб ишлегенди. Миллетге танытыр ючюн, эшта,  аны къауумун белгилетирге керек болур.

Фатима бютеу Къарачайгъа белгили юйюрден чыкъгъанды.  Атасыны къаранашлары бары баш билимли, окъуугъа, илмугъа, адабиятха, ишге берилген, миллетибизге уллу къыйынлары кирген адамладыла. Миллет тарихибизде белгили инсанладыла. Алгъаракъ джыллада бир къарнашлары Сегидул, джашлай ажымлы ёлген, Къарачай шахарны тамада къауумундан болгъанды. Сулеймен – аскер медицина къуллукъну полковниги, талай госпитальны (Берлин гарнизонну, Грозный гарнизонну)  начальниги  болуб аскер къуллугъун ётдюргенди. Рамазан – отуз джылдан артыкъны КЧГУну физмат факультетинде ишлегенди, аны деканы болуб да тургъанды. Джетул эсе – химия илмуланы кандидаты. Сейит эсе – бюгюннгю къарачай публицистиканы, прозаны  тамалын салгъан джазыучубуз.  Джашланы аталары Зекерья, аны къарнашлары Смай-апенди, Хасан (Эгиз) хаджи – Къарачайны шыйыхыны джолун тутхан, белигили дин ахлула болгъандыла.

Фатима – аланы джашлай ауушхан къарнашларыны – Абу-юсуфну къызыды. Къысхасыча айтыргъа, Лайпанланы (Джагъалары атауул) Ханукъаны (Бехте) юзюгюнденди Фатима. Арт кёзюуде Фатима ауруулу болуб, ишин къоюб, юйдеди. Алай а, ёмюрю талпыб тургъан, гуманитар тинтиуле бла кюрешеди. Кеси айтхандан, аны биринчи къарачай тилни юсюнден сагъышландыргъан  – Будай улу Мухамматны джазгъанлары болгъандыла. Таб, Фатима  аны биринчи джазгъанларына редакторлукъ да этгенди. «Тюзю-кертиси, аны «эсебсиз» оюмлары биринчи мени ышартхан да этген эдиле, - дейди Фатима, - алай а, эсими сагъайтхан бла къалмай,  тилибизни  тинтерге, седиретиб, хар ёзегин, морфемасын ич магъаналарын сюзерге, энлерге эси ми бургъан эдиле. Алай этер ючюн а, къарачай сёзню, къумачны седиретгенча, седиретиб, седирегеннни да сайлаб, тюйюмчеклерин да тешиб, ёмюрлюкледе тунчугъуб, унутулуб тургъан магъанасын табаргъа керекди…».

 

Читать дальше...
 
Н-М.О.Лайпанов. "ОЛЖАС ОМАРОВИЧ СУЛЕЙМЕНОВ ( Лирическая миниатюра к 70-летию О.О. Сулейменова) " Печать

…О чем эта дорога?

Если прав,

будь с гордым горд:

он не отец пророка,

будь с робким робок:

он тебе не раб.

Я так и поступал, клянусь,

Дорога.

Не всем, кто ждал, помог,

Но я не бог,

что в силах одинокого поэта?

На все вопросы не нашел

Ответа,

но людям я не лгал,

хотя и мог...

            О.Сулейменов

 

 

                 У каждого думающего тюрка (не турка!) по рождению свой – Олжас! (Добавлю от себя : свой Чингиз, свой Кайсын…) Ряд, уверен, будет продолжен, так как не оскудевает тюркское племя на таланты. Они уместны, известны, повсеместны. Олжас ворвался со своей «Аз и Я» в наше сознание как нечто, посягнувшее на железное государство, в котором, казалось, на вечные времена было все расставлено по полочкам: лучше того, что нам преподносилось, нет и не будет – известно, что письменность была у таких-то и таких-то, а у таких-то (почему-то сплошь к ним относились тюркские народы?..) – ничего не было, пока картавый благодетель не дал им то-то и то-то. Это потом, после Олжаса, расскажет нам про манкуртов, про нас самих, великий  Чингиз, но Олжас? Как посмел? Что посмел? На кого посмел? В коридорах гуманитарных факультетов тихо-тихо, между собой шептались студенты-нацмены: посмел же Олжас! Да как посмел! Да на кого посмел! Политбюро собиралось из-за какого-то смутьяна казаха-поэтишки.. Ол – жас! По-карачаевски: Ол – джаш! Буквально: Ол –Этот, джаш – Парень! Этот – Парень ! О великий и емкий по краткости тюркский язык (русское : краткость – сестра чья?!) – Ол-жас – Ол – джаз! Это – весна! Ол-джаз – Этот – пишет – писатель! Иначе: в имени его – Ол (Йол, джол, жол) – значения – Он, Этот, дорога, путь!; Жас (Джаш, Джаз, Яз) – Весна, Парень, письмо, пиши!..

 

Читать дальше...
 
Н-М. Лайпан. "Истоки ущербного сознания или новые горизонты в российском кавказоведении Заремы Кипкеевой (по поводу одного кабардинского демарша или по следам набега в диссертационный Совет Ставропольского Государственного Университета)." Печать

Стало навязчивой «традицией» кабардинских (адыгских) авторов в  выступлениях карачаевцев и балкарцев, их книгах, диссертациях  искать ущербные страницы  о своем этносе.  Не потому ли (вопреки  академичному  стыдливому молчанию маститых русских ученых по их опусам), что именно карачаевцы и балкарцы, в силу естественного процесса реабилитации оболганной их истории,  преодолевают в своих научных исследованиях верноподданнические  и сталинистские  историографические завалы, устроенные кабардинскими (адыгскими) учеными,  призванными навсегда в отечественной кавказоведческой  науке закрепить именно кабардинскую интерпретацию  российско-кавказских отношений?!  Естественно, что сегодня при  становящейся демократии в стране, когда доступны архивы и  хранилища, добросовестному ученому нельзя закрывать глаза на подлинные страницы  трагической истории Отечества. Такому ученому  важна Истина, а не тщание выпятить свою национальную спесь.  Становление  её как раз таки  состоялось в результате потрафления  «мирными» князьями Малой Кабарды верховной власти России  со времен Екатерины Великой в ущерб общекавказской, да и российской солидарности (мало ли вреда России нанесли немцы на русском престоле с «освоением» Кавказа?!), а зачастую из-за прямого предательства интересов  своего собственного народа верхушкой адыгов, о чем подробно можно узнать в книге «Земля адыгов»[1]. В своих работах и книгах Зарема Борисовна Кипкеева, ныне доктор исторических наук, честно и мужественно исследовала   эту историю и написала правдивую историю миграций  народов Центрального и Северо-Западного Кавказа на протяжении более чем ста лет.  При  этом снабдила свои работы огромным количеством сносок  из самих адыгских авторов, начиная с  их патриарха  Ш. Ногмова. 

Читать дальше...
 
Н-М. Лайпан. "Къарачай сагъышла… " Печать

 …Бизни миллетибиз бюгюннгю «къарачай» аты бла, биринчи тукъум башчыларындан тергеб, онбешинчи тёлюге айланыбды. Тарих тергеу бла, бир тёлюге 28-33 джыл бериледи. Анга кёре, бир ёмюрге юч тёлю киреди. Онбеш тёлю алай бла 500 джылны ичине киреди. Мен кесими аталарымы, кесими да, бизден туугъанланы да санаб, онбешин билеме, Адурхайдан башлаб. Къалгъан къарачай фратрияланы (Адурхайны, Будиянны, Наурузну, Трамны, Шадибекни, Хустосну, Запишни…д.а.к.)  сафларына киргенле да, тюз санасала, онбеш атаны  айталлыкъла. Не кёзден къарасанг да, 500 джыл бюгюн «къарачай» атны джюрютген этнос - джаш миллетге саналады.  Кеслерин эртделеден чыгъарыб  кюрешгенликге, бюгюннгю этноним атлары бла джашагъан миллетлени кёбюсю  да 500 джылдан атламайла. Таб, кёбюсюню тарихде биринчи сагъынылыннганлары 17-чи ёмюрденди. Бизде КЧР-де джашагъан адыгла уа «черкес» этнонимге кёчгенли джюз джыл да болмайды.

Читать дальше...
 
МЕТИН ГЮЧЛЮ. "БУ БAЙЛЫКЪ НЕК ТAС БОЛГЬAНДЫ?" Печать
30.06.2008 19:06

Анкара, Тюркие

 

Мындан къыркъ джыл алгъа болур эди дейме, мен илк окъууда окъугъан заманлада тюрк тилни алай джарашдырыб сёлеширча билмей эдик. Элибизде хар ким да тау тилде сёлешгени амалтын тюрк тилде сёлеширге излеген хазна адам джокъ эди. Мен сабий болуб эсимде къалгъан  къартларыбыз тюрк тилни билирге излеген джыллада телевизион джокъ, телефон джокъ, аны къой, электрик да джокъ эди. Барысыны да орнун тутхан уллу батареялары болгъан лампалы радиола бар эдиле. Къартларыбыз, заманы джетсе, «Марджа, радиону бир ачыгъыз, ажансха тынгылайыкъ, озуб кетмесин», деучю заманларында джангылыкъланы ангылар тенгли тюрк тилни билирге излегенлери эсимдеди.

Читать дальше...
 
АДНАН САЙИТ ТАБАКЪЧЫ (БЫТДА). "АЛЛАХНЫ РАЗЫЛЫГЪЫ ЮЧЮН" Печать
30.06.2008 19:04

05. 12. 2005,  Измир шахар, Тюркие

 

Мухтерем Дини Идары Тамадалары!

Багъалы къарнашларым, эгечлерим!

 

Мен Тюркде джашагъан бир къарачайлыма. Атам Бытдаладан, анам да Семенладанды. Тюрк къралны телевизиясында (ТРТ-де) продюсер болуб ишлейем, 1 джылдан артыкъны алайыны идаречиси (экинчи тамадасы) болуб турама. Къарачайлыланы, Кафказлыланы юсюнден ТВ-де къолумдан келгени чакълы бир талай программа этгенме эндиге дери – ол гитче болса да, сыйлы халкъыбызны танытыргъа деб. Кеси миллетими да, динни да бек сюйюб, аланы сыйларын, багъаларын мийикде тутуб, энгишге тюшюрмезге кюрешеме.

Читать дальше...
 


. . . .
О сайте

1991-1998 выходила газета «Юйге Игилик» («Мир дому твоему»). 1998-2003 издавался журнал «Ас-Алан». Они отражали жизнь, историю и реабилитационные движения  репрессированных народов. По объективным причинам мы вынуждены были остановить их издание.   Теперь мы решили возобновить «Ас-Алан», на этот раз в электронном варианте.


Цели и задачи остаются прежними – освещение жизни репрессированных народов; ознакомление цивилизованного мира с их современным состоянием, культурой, проблемами их бытия и места в этом сложном мире.© 2008 Ас-Алан
По всем вопросам обращаться на
bilallaypan@hotmail.com